آمار سایت
بازدید امروز:101 مرتبه
بازدید دیروز:260 مرتبه
کل بازدید:364311 مرتبه
میانگین:167 بازدید در روز
شرکت مدیریت تولید برق یزد - مناقصه عمومی (سرویس ایاب و ذهاب)

مناقصه عمومی (سرویس ایاب و ذهاب)

مناقصه عمومی (سرویس ایاب و ذهاب)  

 (( آگهی مناقصه عمومی ))

شرکت مدیریت تولید برق یزد در نظر دارد خدمات سرویس ایاب و ذهاب پرسنل خود را بوسیله 21 دستگاه مینی بوس کولردار از طریق مناقصه عمومی با مشخصات مندرج در اسناد مناقصه و عقد قرارداد به پیمانکار واجدالشرایط واگذار نماید . لذا بدینوسیله از متقاضیان شرکت در مناقصه دعوت می‌گردد جهت دریافت اسناد مناقصه از تاریخ درج آگهی حداکثر تا مورخ 20/03/97 در ساعت اداری به امور بازرگانی شرکت واقع در یزد- بلوارشهیددهقان منشادی (جاده خضرآباد) - کمربندی یزد ،کرمان - جاده ندوشن - نیروگاه سیکل ترکیبی یزد ، نیروگاه سیکل ترکیبی یزد و یا سایت اینترنتی شرکت به آدرس ذیل مراجعه و نسبت به دریافت مدارک و اسناد مناقصه و تکمیل و ارایه پیشنهاد قیمت اقدام نمایند و پیشنهادات قیمت خود را ضمن ممهور نمودن کلیه صفحات اسناد مناقصه حداکثر تا ساعت 10 صبح دو شنبه مورخ 21/03/97 به آدرس فوق تحویل و رسید دریافت دارند . به پیشنهادهای فاقد مهر و امضاء ، مشروط ، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضا مدت مقرر فوق تحویل گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد .

پیشنهاد دهندگان برای شرکت درمناقصه باید بهمراه پیشنهاد خود ضمانتنامه معتبر (قابل قبول کارفرما) به مبلغ 420.000.000 ریال بابت تضمین شرکت در مناقصه تهیه و ضمیمه پیشنهاد خود ارائه نمایند. به پیشنهادهای فاقد ضمانت ،ضمانت های مخدوش، ضمانت های کمتر از مبلغ فوق، چک شخصی و شرکتی و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد .

          اسناد مناقصه را از اینجا دریافت نمایید.

منبع خبر:

دیدگاه کاربران