آمار سایت
بازدید امروز:136 مرتبه
بازدید دیروز:260 مرتبه
کل بازدید:364346 مرتبه
میانگین:167 بازدید در روز
شرکت مدیریت تولید برق یزد - تمدید نوبت دوم مناقصه عمومی خرید لوله و اتصالات مانیسمان بدون درز به مقدار تقریبی 1000 متر

تمدید نوبت دوم مناقصه عمومی خرید لوله و اتصالات مانیسمان بدون درز به مقدار تقریبی 1000 متر

تمدید نوبت دوم مناقصه عمومی خرید لوله و اتصالات مانیسمان بدون درز به مقدار تقریبی 1000 متر  

تمدید نوبت دوم مناقصه عمومی خرید لوله و اتصالات مانیسمان بدون درز به مقدار تقریبی 1000 متر 

 

شرکت مدیریت تولید برق یزد
 (( آگهی تمدید نوبت دوم مناقصه عمومی ))
پیرو آگهی مناقصه عمومی شرکت مدیریت تولید برق یزد با موضوع خرید لوله و اتصالات مانیسمان بدون درز به مقدار تقریبی 1000 متر ، بدینوسیله مهلت ارائه پیشنهاد تا مورخ 25/02/97 تمدید می گردد. لذا از متقاضیان شرکت در مناقصه دعوت می‌گردد جهت دریافت اسناد مناقصه تا تاریخ  25/02/97 به سایت اینترنتی شرکت به آدرس ذیل مراجعه و نسبت به دریافت مدارک و اسناد مناقصه و تکمیل و ارایه پیشنهاد قیمت اقدام نمایند و پیشنهادات قیمت خود را ضمن ممهور نمودن کلیه صفحات اسناد مناقصه به انضمام این آگهی ، حداکثر تا ساعت 9 صبح سه شنبه مورخ 25/02/97 به آدرس یزد- بلوار شهید دهقان منشادی (جاده خضرآباد) – کمربندی یزدکرمان- جاده ندوشن - نیروگاه سیکل ترکیبی یزد ( امور بازرگانی ) تحویل و رسید دریافت نمایند . به پیشنهادهای فاقد مهر و امضا،مشروط،مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضای مدت مقرر فوق تحویل گردد مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد .
پیشنهاد دهندگان برای شرکت درمناقصه باید بهمراه پیشنهاد خود ضمانت نامه بانکی به مبلغ 460.000.000 ریال بابت تضمین شرکت در مناقصه تهیه و ضمیمه پیشنهاد خود ارایه نمایند. به پیشنهادهای فاقد ضمانت ،ضمانت های مخدوش، ضمانت های کمتر از مبلغ فوق، ترتیب اثر داده نخواهد شد .
جلسه بازگشائی پاکتها ساعت 10 صبح روز سه شنبه مورخ 25/02/97 در محل نیروگاه سیکل ترکیبی یزد برگزار میگردد. 

 

اسناد مناقصه را از اینجا دریافت نمایید.

منبع خبر:

دیدگاه کاربران