آمار سایت
بازدید امروز:196 مرتبه
بازدید دیروز:346 مرتبه
کل بازدید:354129 مرتبه
میانگین:164 بازدید در روز
شرکت مدیریت تولید برق یزد - مناقصه عمومی 2400 عدد فیلتر هوای کمپرسور مولدهای V94.2 ( کلاس F8 )

مناقصه عمومی 2400 عدد فیلتر هوای کمپرسور مولدهای V94.2 ( کلاس F8 )

شرکت مدیریت تولید برق یزد در نظر دارد 2400 عدد فیلتر هوای کمپرسور مولدهای V94.2 ( کلاس F8 ) خریداری نماید .  

شرکت مدیریت تولید برق یزد در نظر دارد 2400 عدد فیلتر هوای کمپرسور مولدهای V94.2 ( کلاس F8 ) خریداری نماید . بدینوسیله از متقاضیان شرکت در مناقصه دعوت می‌گردد جهت دریافت اسناد مناقصه از تاریخ 09/05/96 لغایت 23/05/96 در ساعات اداری به امور بازرگانی شرکت واقع در یزد : یزد، بلوار دهقان منشادی، کمربندی یزد-کرمان، جاده ندوشن، نیروگاه سیکل ترکیبی یزد و یا سایت اینترنتی شرکت به آدرس ذیل مراجعه و نسبت به دریافت مدارک و اسناد مناقصه ، تکمیل و ارایه پیشنهاد قیمت اقدام و پیشنهادهای قیمت خود را ضمن ممهور نمودن کلیه صفحه های اسناد مناقصه حداکثر تا ساعت 9 صبح روز سه شنبه مورخ 24/05/96 به آدرس فوق تحویل و رسید دریافت دارند . به پیشنهادهای بدون مهر و امضا ، مشروط، مخدوش و پیشنهادهایی که بعد از انقضای مدت مقرر فوق تحویل گردد به هیچ عنوان ترتیب اثر داده نخواهد شد .
پیشنهاد دهندگان برای شرکت درمناقصه باید به همراه پیشنهاد خود ضمانتنامه بانکی یا فیش واریز وجه یا چک تضمین شده بانکی به مبلغ 275.000.000 ( دویست و هفتاد و پنج میلیون ریال ) ریال در وجه شرکت مدیریت تولید برق یزد ، بابت تضمین شرکت در مناقصه از یکی از بانکهای ایرانی تهیه و ضمیمه پیشنهاد خود ارایه نمایند . به پیشنهادهای بدون سپرده ،سپرده های مخدوش، سپرده های کمتر از مبلغ فوق، چک شخصی و شرکتی و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد .
جلسه بازگشایی پاکتها در ساعت 10 صبح روز سه شنبه مورخ 24/05/96 در محل نیروگاه سیکل ترکیبی یزد تشکیل میگردد . 

 

اسناد مناقصه را از اینجا دریافت نمایید.

منبع خبر:

دیدگاه کاربران