آمار سایت
بازدید امروز:56 مرتبه
بازدید دیروز:296 مرتبه
کل بازدید:374645 مرتبه
میانگین:169 بازدید در روز

 
تمدید مناقصه عمومی نوبت دوم خرید لوله و اتصالات مانیسمان بدون درز به مقدار تقریبی 1000 متر 
کد سند:  

 

مشخصات آگهی


 

 موضوع:  مناقصه عمومی
تشریح:  

شرکت مدیریت تولید برق یزد
 (( آگهی تمدید نوبت دوم مناقصه عمومی ))
پیرو آگهی مناقصه عمومی شرکت مدیریت تولید برق یزد با موضوع خرید لوله و اتصالات مانیسمان بدون درز به مقدار تقریبی 1000 متر ، بدینوسیله مهلت ارائه پیشنهاد تا مورخ 25/02/97 تمدید می گردد. لذا از متقاضیان شرکت در مناقصه دعوت می‌گردد جهت دریافت اسناد مناقصه تا تاریخ  25/02/97 به سایت اینترنتی شرکت به آدرس ذیل مراجعه و نسبت به دریافت مدارک و اسناد مناقصه و تکمیل و ارایه پیشنهاد قیمت اقدام نمایند و پیشنهادات قیمت خود را ضمن ممهور نمودن کلیه صفحات اسناد مناقصه به انضمام این آگهی ، حداکثر تا ساعت 9 صبح سه شنبه مورخ 25/02/97 به آدرس یزد- بلوار شهید دهقان منشادی (جاده خضرآباد) – کمربندی یزدکرمان- جاده ندوشن - نیروگاه سیکل ترکیبی یزد ( امور بازرگانی ) تحویل و رسید دریافت نمایند . به پیشنهادهای فاقد مهر و امضا،مشروط،مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضای مدت مقرر فوق تحویل گردد مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد .
پیشنهاد دهندگان برای شرکت درمناقصه باید بهمراه پیشنهاد خود ضمانت نامه بانکی به مبلغ 460.000.000 ریال بابت تضمین شرکت در مناقصه تهیه و ضمیمه پیشنهاد خود ارایه نمایند. به پیشنهادهای فاقد ضمانت ،ضمانت های مخدوش، ضمانت های کمتر از مبلغ فوق، ترتیب اثر داده نخواهد شد .
جلسه بازگشائی پاکتها ساعت 10 صبح روز سه شنبه مورخ 25/02/97 در محل نیروگاه سیکل ترکیبی یزد برگزار میگردد. 
                     

 

واحد منتشر کننده:  بازرگانی
دستگاه نظارت:  
میزان برآورد هزینه:  
محل تامین اعتبار:  
محل اجرای پروژه:  
تضمین مورد نیاز:  
محل بازگشایی:  
احتمال تمدید مهلت:  خیر
نام روزنامه:  
هزینه دریافت اوراق:  0

 

اطلاعات زمانبندی آگهی


 

تاریخ آغاز:
تاریخ پایان:
تاریخ جلسه پرسش و پاسخ:
مهلت ارسال اوراق:
تاریخ اعلام نتایج:

 

اسناد آگهی


 

دریافت اسناد آگهی  
  تعداد بازدید: 470