آمار سایت
بازدید امروز:60 مرتبه
بازدید دیروز:296 مرتبه
کل بازدید:374649 مرتبه
میانگین:169 بازدید در روز
شرکت مدیریت تولید برق یزد - مناقصه مديريت انجام امور خدماتي- سال 1392

مناقصه مديريت انجام امور خدماتي- سال 1392

شركت مديريت توليد برق يزد در نظر دارد مديريت انجام امور خدماتي خود را از طريق مناقصه واگذار نمايد.  

وزارت نيرو

شركت مديريت توليد برق يزد

 (( آگهي مناقصه عمومي انجام خدمات اداري و پشتيباني ))

شركت مديريت توليد برق يزد جهت انجام امور خدمات عمومي، انتظامات و نگهباني،خدمات رستوران، خدمات اداري و دفتري، فضاي سبز، خدمات فني و تأسيسات خود نياز به خدمات پيمانكاران تأييد صلاحيت شده توسط اداره كار و امور اجتماعي و واجد شرايط دارد .

 

 بدينوسيله از متقاضيان شركت در مناقصه دعوت مي‌گردد از تاريخ درج اولين آگهي لغايت 22/04/1392 در ساعات اداري به امور بازرگاني شركت واقع در يزد : جاده خضرآباد - جاده فولاد آلياژي يزد - نيروگاه سيكل تركيبي يزد و يا سايت اينترنتي شركت به آدرس ذيل مراجعه و نسبت به دريافت مدارك و اسناد مناقصه ، تكميل و ارايه پيشنهاد قيمت اقدام و پيشنهادهاي قيمت خود را ضمن ممهور نمودن كليه صفحه هاي اسناد مناقصه حداكثر تا ساعت 9:30 صبح روز دو شنبه مورخ 24/04/1392 به آدرس فوق تحويل و رسيد دريافت دارند . به پيشنهادهاي بدون مهر و امضا ، مشروط، مخدوش و پيشنهادهايي كه بعد از انقضاي مدت مقرر فوق تحويل گردد به هيچ عنوان ترتيب اثر داده نخواهد شد .

پيشنهاد دهندگان براي شركت درمناقصه بايد به همراه پيشنهاد خود ضمانتنامه بانكي يا چك بانكي تضمين شده توسط بانك صادر كننده به مبلغ نهصد و پنجاه ميليون (950.000.000 ) ريال در وجه شركت مديريت توليد برق يزد ، بابت تضمين شركت در مناقصه از يكي از بانكهاي ايراني تهيه و ضميمه پيشنهاد خود ارايه نمايند . به پيشنهادهاي بدون سپرده ،سپرده هاي مخدوش، سپرده هاي كمتر از مبلغ فوق، چك شخصي و شركتي و نظاير آن ترتيب اثر داده نخواهد شد .

جلسه بازگشايي پاكتها در ساعت 10 صبح روز دو شنبه مورخ 24/04/1392 در محل نيروگاه سيكل تركيبي يزد تشكيل ميگردد .

ارائه تأييد صلاحيت توسط اداره كار و امور اجتماعي و اجراي طرح هماهنگ طبقه بندي مشاغل شركت هاي خدماتي الزامي ميباشد .

 ساير اطلاعات و جزييات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است .      

  

متقاضيان مي توانند اسناد مناقصه را از قسمت مزايده و مناقصه سايت دريافت نمايد و پس از مطالعه درخواست خود را به اين شركت ارسال نمايند.

منبع خبر:

دیدگاه کاربران