آمار سایت
بازدید امروز:224 مرتبه
بازدید دیروز:346 مرتبه
کل بازدید:354157 مرتبه
میانگین:164 بازدید در روز
شرکت مدیریت تولید برق یزد - مناقصه عمومی انجام خدمات اداری و پشتیبانی

مناقصه عمومی انجام خدمات اداری و پشتیبانی

شرکت مدیریت تولید برق یزد جهت انجام امور خدمات عمومی، انتظامات و نگهبانی،خدمات رستوران، خدمات اداری و دفتری، فضای سبز، خدمات فنی و تأسیسات خود نیاز به خدمات پیمانکاران تأیید صلاحیت شده توسط اداره کار و امور اجتماعی و واجد شرایط دارد .  

بدینوسیله از متقاضیان شرکت در مناقصه دعوت می‌گردد از تاریخ درج اولین آگهی لغایت 22/04/96 در ساعات اداری به امور بازرگانی شرکت واقع در یزد : بلوار شهید دهقان منشادی- کمربندی یزد کرمان - نیروگاه سیکل ترکیبی یزد و یا سایت اینترنتی شرکت به آدرس ذیل مراجعه و نسبت به دریافت مدارک و اسناد مناقصه ، تکمیل و ارایه پیشنهاد قیمت اقدام و پیشنهادهای قیمت خود را ضمن ممهور نمودن کلیه صفحه های اسناد مناقصه حداکثر تا ساعت 9:30 صبح روز یک شنبه مورخ 25/04/96 به آدرس فوق تحویل و رسید دریافت دارند . به پیشنهادهای بدون مهر و امضا ، مشروط، مخدوش و پیشنهادهایی که بعد از انقضای مدت مقرر فوق تحویل گردد به هیچ عنوان ترتیب اثر داده نخواهد شد .
پیشنهاد دهندگان برای شرکت درمناقصه باید به همراه پیشنهاد خود ضمانتنامه بانکی یا فیش واریز وجه یا چک تضمین شده بانکی به مبلغ 1.016.000.000 ( یک میلیارد و شانزده میلیون ریال ) ریال در وجه شرکت مدیریت تولید برق یزد ، بابت تضمین شرکت در مناقصه از یکی از بانکهای ایرانی تهیه و ضمیمه پیشنهاد خود ارایه نمایند . به پیشنهادهای بدون سپرده ،سپرده های مخدوش، سپرده های کمتر از مبلغ فوق، چک شخصی و شرکتی و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد .
جلسه بازگشایی پاکتها در ساعت 10 صبح روز یک شنبه مورخ 25/04/96 در محل نیروگاه سیکل ترکیبی یزد تشکیل میگردد . 
ارائه تأیید صلاحیت توسط اداره کار و امور اجتماعی و اجرای طرح هماهنگ طبقه بندی مشاغل شرکت های خدماتی و صلاحیت ایمنی پیمانکاران در سال 96  الزامی میباشد .
 سایر اطلاعات و جزییات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است .       

 

 

جهت دریافت اسناد مناقصه کلیک نمایید.

منبع خبر:

دیدگاه کاربران