آمار سایت
بازدید امروز:294 مرتبه
بازدید دیروز:346 مرتبه
کل بازدید:354227 مرتبه
میانگین:164 بازدید در روز
شرکت مدیریت تولید برق یزد - مناقصه سرویس ایاب و ذهاب

مناقصه سرویس ایاب و ذهاب

شرکت مدیریت تولید برق یزد در نظر دارد خدمات سرویس ایاب و ذهاب پرسنل خود را بوسیله 21 دستگاه مینی بوس کولردار از طریق مناقصه عمومی با مشخصات مندرج در اسناد مناقصه و عقد قرارداد به پیمانکار واجدالشرایط واگذار نماید .  

لذا بدینوسیله از متقاضیان شرکت در مناقصه دعوت می‌گردد جهت دریافت اسناد مناقصه از تاریخ درج آگهی حداکثر تا مورخ 20/03/96 در ساعت اداری به امور بازرگانی شرکت واقع در یزد، بلوار شهید دهقان منشادی (جاده خضرآباد) ، کمربندی یزد – کرمان ،  جاده ندوشن ، نیروگاه سیکل ترکیبی یزد و یا سایت اینترنتی شرکت به آدرس ذیل مراجعه و نسبت به دریافت مدارک و اسناد مناقصه و تکمیل و ارایه پیشنهاد قیمت اقدام نمایند و پیشنهادات قیمت خود را ضمن ممهور نمودن کلیه صفحات اسناد مناقصه حداکثر تا ساعت 9 صبح  سه شنبه مورخ 23/03/96 به آدرس فوق تحویل و رسید دریافت دارند . به پیشنهادهای فاقد مهر و امضاء ، مشروط ، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضا مدت مقرر فوق تحویل گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد .
پیشنهاد دهندگان برای شرکت درمناقصه باید بهمراه پیشنهاد خود ضمانتنامه معتبر (قابل قبول کارفرما) به مبلغ 400.000.000 ریال بابت تضمین شرکت در مناقصه تهیه و ضمیمه پیشنهاد خود ارائه نمایند. به پیشنهادهای فاقد ضمانت ،ضمانت های مخدوش، ضمانت های کمتر از مبلغ فوق، چک شخصی و شرکتی و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد .

اسناد مناقصه را از اینجا دریافت نمایید

 

منبع خبر:

دیدگاه کاربران