آمار سایت
بازدید امروز:180 مرتبه
بازدید دیروز:346 مرتبه
کل بازدید:354113 مرتبه
میانگین:164 بازدید در روز
شرکت مدیریت تولید برق یزد - آگهی مناقصه عمومی انجام خدمات اداری و پشتیبانی

آگهی مناقصه عمومی انجام خدمات اداری و پشتیبانی

شرکت مدیریت تولید برق یزد جهت انجام امور خدمات عمومی، انتظامات و نگهبانی،خدمات رستوران، خدمات اداری و دفتری، فضای سبز، خدمات فنی و تأسیسات خود نیاز به خدمات پیمانکاران تأیید صلاحیت شده توسط اداره کار و امور اجتماعی و واجد شرایط دارد .  

شرکت مدیریت تولید برق یزد

 (( آگهی مناقصه عمومی انجام خدمات اداری و پشتیبانی ))

 

شرکت مدیریت تولید برق یزد جهت انجام امور خدمات عمومی، انتظامات و نگهبانی،خدمات رستوران، خدمات اداری و دفتری، فضای سبز، خدمات فنی و تأسیسات خود نیاز به خدمات پیمانکاران تأیید صلاحیت شده توسط اداره کار و امور اجتماعی و واجد شرایط دارد .

 

 بدینوسیله از متقاضیان شرکت در مناقصه دعوت می‌گردد از تاریخ درج اولین آگهی لغایت 19/04/95 در ساعات اداری به امور بازرگانی شرکت واقع در یزد – بلوار شهید دهقان منشادی – کمربندی یزد کرمان – جاده ندوشن- نیروگاه سیکل ترکیبی یزد و یا سایت اینترنتی شرکت به آدرس ذیل مراجعه و نسبت به دریافت مدارک و اسناد مناقصه ، تکمیل و ارایه پیشنهاد قیمت اقدام و پیشنهادهای قیمت خود را ضمن ممهور نمودن کلیه صفحه های اسناد مناقصه حداکثر تا ساعت 9:30 صبح روز دوشنبه مورخ 21/04/95 به آدرس فوق تحویل و رسید دریافت دارند . به پیشنهادهای بدون مهر و امضا ، مشروط، مخدوش و پیشنهادهایی که بعد از انقضای مدت مقرر فوق تحویل گردد به هیچ عنوان ترتیب اثر داده نخواهد شد .

پیشنهاد دهندگان برای شرکت درمناقصه باید به همراه پیشنهاد خود ضمانتنامه بانکی یا چک بانکی تضمین شده توسط بانک صادر کننده به مبلغ 720.000.000 ( هفتصد و بیست میلیون) ریال در وجه شرکت مدیریت تولید برق یزد ، بابت تضمین شرکت در مناقصه از یکی از بانکهای ایرانی تهیه و ضمیمه پیشنهاد خود ارایه نمایند . به پیشنهادهای بدون سپرده ،سپرده های مخدوش، سپرده های کمتر از مبلغ فوق، چک شخصی و شرکتی و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد .

جلسه بازگشایی پاکتها در ساعت 10 صبح روز دوشنبه مورخ 21/04/95 در محل نیروگاه سیکل ترکیبی یزد تشکیل میگردد .

ارائه تأیید صلاحیت توسط اداره کار و امور اجتماعی و اجرای طرح هماهنگ طبقه بندی مشاغل شرکت های خدماتی در سال 95  الزامی میباشد .

 سایر اطلاعات و جزییات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است .       

منبع خبر:

دیدگاه کاربران