آمار سایت
بازدید امروز:236 مرتبه
بازدید دیروز:346 مرتبه
کل بازدید:354169 مرتبه
میانگین:164 بازدید در روز
شرکت مدیریت تولید برق یزد - مناقصه خدمات سرویس ایاب و ذهاب پرسنل شرکت مدیریت تولید برق یزد

مناقصه خدمات سرویس ایاب و ذهاب پرسنل شرکت مدیریت تولید برق یزد

شرکت مدیریت تولید برق یزد در نظر دارد خدمات سرویس ایاب و ذهاب پرسنل خود را بوسیله 21 دستگاه مینی بوس کولردار از طریق مناقصه عمومی با مشخصات مندرج در اسناد مناقصه و عقد قرارداد به پیمانکار واجدالشرایط واگذار نماید .  

شرکت مدیریت تولید برق یزد

      (سهامی خاص)

 (( آگهی مناقصه عمومی ))

شرکت مدیریت تولید برق یزد در نظر دارد خدمات سرویس ایاب و ذهاب پرسنل خود را بوسیله 21 دستگاه مینی بوس کولردار از طریق مناقصه عمومی با مشخصات مندرج در اسناد مناقصه و عقد قرارداد به پیمانکار واجدالشرایط واگذار نماید . لذا بدینوسیله از متقاضیان شرکت در مناقصه دعوت می‌گردد جهت دریافت اسناد مناقصه از تاریخ درج آگهی حداکثر تا مورخ 20/03/۹۴ در ساعت اداری به امور بازرگانی شرکت واقع در یزد، بلوار شهید دهقان منشادی (جاده خضرآباد) ، کمربندی یزد – کرمان ،  جاده ندوشن ، کیلو متر 30 ، نیروگاه سیکل ترکیبی یزد و یا سایت اینترنتی شرکت به آدرس ذیل مراجعه و نسبت به دریافت مدارک و اسناد مناقصه و تکمیل و ارائه پیشنهاد قیمت اقدام نمایند و پیشنهادات قیمت خود را ضمن ممهور نمودن کلیه صفحات اسناد مناقصه حداکثر تا ساعت 9 صبح دوشنبه مورخ 25/03/۹۴ به آدرس فوق تحویل و رسید دریافت دارند . به پیشنهادهای فاقد مهر و امضاء ، مشروط ، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضا مدت مقرر فوق تحویل گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد .

پیشنهاد دهندگان برای شرکت درمناقصه باید بهمراه پیشنهاد خود ضمانتنامه معتبر (قابل قبول کارفرما) به مبلغ 000,000,300 ریال بابت تضمین شرکت در مناقصه تهیه و ضمیمه پیشنهاد خود ارائه نمایند. به پیشنهادهای فاقد ضمانت ،ضمانت های مخدوش، ضمانت های کمتر از مبلغ فوق، چک شخصی و شرکتی و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد .

سایر اطلاعات و جزییات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است.                         

اسناد مناقصه را می توانید از اینجا دریافت نمایید.

سایت : www . ypgmc . co . ir                   

     WWW . Tender . Tavanir . org . ir

 

شرکت مدیریت تولید برق یزد

 

منبع خبر:

دیدگاه کاربران